WONDERCATS POP-UP

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1 – TARAFLAR

 

1.1 SATICI:

Unvan             : WONDERCATS GIDA VE ORGANİZASYON A.Ş.

Adres              : Maslak Mah. AOS 3. Sk. No: 42-43/1 Sarıyer İstanbul

Telefon           : +90 544 4293434

E- Posta          : meow@wondercatspopup.com

 

Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.

 

1.2 ALICI : SATICI tarafından düzenlenen organizasyona katılmak için biletini https://www.wondercatspopup.com İnternet Sitesi’nden satın alan ve işbu İnternet Sitesi’ne girilen bilgiler doğrultusunda organizasyon sırasında SATICI’nın sunacağı hizmetin verileceği kişidir. Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.

 

1.3 Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin ALICI tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de ALICI sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder. İşbu madde devir hükümleri için de geçerlidir.

 

 

Madde 2 – İNTERNET SİTESİ

 

2.1 SATICI’nın işbu sözleşme hükmü altında “organizasyon hizmeti elektronik biletinin” satışını yaptığı İnternet Sitesi’nin adresi https://www.wondercatspopup.com ’dur. Bu İnternet Sitesi haricinde SATICI tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.

 

2.2 https://www.wondercatspopup.com bundan böyle iş bu sözleşmede “İnternet Sitesi’” olarak anılacaktır.

 

 

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1 İşbu sözleşmenin konusu, SATICI tarafından https://www.wondercatspopup.com İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya düzenlendiği organizasyonuna ait biletin satışı ve ALICI’ya işbu bilete karşılık sunacağı hizmet ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

 

 

Madde 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:

 

4.1 İşbu sözleşme konusu hizmet, İnternet Sitesi üzerinden elektronik bilet satışını ve adına elektronik bilet düzenlenen ALICI’nın katılımı karşılığında SATICI tarafından temalı yeme-içme organizasyonu hizmeti verilmesidir.

 

4.2 Bilet; hizmetin esaslı bilgileri olan sunulacağı yeri, tarih ve saati, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, SATICI’nın İnternet Sitesi’ndeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, ALICI’nın e-posta adresine de gönderilmektedir.

 

4.3 ALICI, İnternet Sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ SAYILIR. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 

Madde 5 – ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:

 

1.4 ALICI, verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.1 ALICI, satın aldığı bilete ait temel nitelikleri, İnternet Sitesi Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. ALICI, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve İnternet Sitesi üzerindeki diğer tüm sözleşme ve uyarıları okuduğunu, anladığını, sözleşmelerde bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

 

5.2 ALICI, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, SATICI’nın, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.3 ALICI’nın, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları ALICI’nın kendisine aittir.

 

5.4 ALICI, satın aldığı biletin tüm ücretini satın aldığı sırada öder. Aksi takdirde ücreti tümüyle ödenmemiş tüm biletler, hiç alınmamış sayılacaktır.

 

 

Madde 6 – CAYMA HAKKI

 

6.1 Yönetmeliğin “Cayma Hakkının İstisnaları”nı düzenleyen ilgili maddesi hükümleri gereğince ALICI’nın hiçbir şekilde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 

Madde 7 – DEVİR, İADE ve İPTAL KOŞULLARI VE GENEL KURALLAR

 

7.1 İnternet sitesinde ilan edilen ve elektronik posta olarak da ALICI’ya bildirilen, hizmetin yeri, tarihi ve zamanı SATICI tarafından değiştirilmediği sürece ALICI tarafından bildirim şekli ile kabul edilecektir.

 

7.2 ALICI, hizmetin sunulacağı yerde hizmetin başlayacağı saatten en geç yarım saat önce hazır bulunmalıdır. Hizmetin başlangıç saatinden sonra hizmetin sunulduğu yere hiçbir ALICI alınmayacaktır ve bundan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. İşbu durumu tüm ALICI’lar peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7.3 BİLETİN DEVRİ: Eğer ALICI isme düzenlenen biletini devretmek isterse devir talebini SATICI’ya hizmetin sunulacağı tarihten en az 3 (üç) gün önce SATICI’ya yazılı şekilde bildirmek zorundadır. ALICI tarafından SATICIya yapılacak olan devir talebinde devir alanın adı, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi bulunacaktır. ALICI, devir talebinin SATICI tarafından yazılı şekilde onaylanmadıkça kabul edilmiş sayılmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, devir talebini kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiği andan itibaren devir alan işbu sözleşmeye taraf olur, ALICI sıfatıyla ve sözleşme gereğince tüm hak ve yükümlülüklere sahip olur.

 

7.4 BİLET İPTAL VE İADESİ: İşbu sözleşmeye göre satın alınan biletlerin, hiçbir şekilde iptali ve iadesi SATICI’dan talep edilemez. ALICI, işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücret iadesi talepleri de aynı şekilde kabul edilmeyecektir.

 

7.5 HİZMETE İLİŞKİN İPTAL/DEĞİŞİKLİK: Mücbir sebepler neticesinde yapılacak değişiklikler haricinde; SATICI tarafından kaynaklanan herhangi bir sebeple işbu sözleşmenin konusu hizmete ilişkin esaslı bilgiler olan yer, tarih ve saat bilgilerinden herhangi birinde değişiklik olursa işbu değişikliğin yapıldığına dair bildirimin ALICI’ya ulaştığı andan itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI aşağıdaki seçimlik haklarından birini kullanır:

 

  • Bilet ücretinin SATICI tarafından ALICI’ya koşulsuz %100 iadesi.
  • Esaslı bilgilerinde değişiklik olan biletin, hizmetten en fazla 1 (bir) yıl sonrasında olmak koşuluyla, ileri bir tarihte kullanılmak üzere açığa alınması. Bu durumda doğabilecek ücret farkları ALICI’nın sorumluluğundadır ve ayrıca bir sözleşmeye gerek olmaksızın doğacak ücret farkının ödenmemesi halinde ücretin tamamı tahsil edilmediği için bilet ücreti hiç alınmamış kabul edilecektir.

 

7.6 Her bilet kendine özgü yer, tarih ve saat için geçerlidir. Bilet ücreti, sadece tek bir yer, tarih ve saatte sunulacak olan hizmetin karşılığıdır ve bilet sadece üzerinde belirtilen yer, tarih ve saatte kullanılabilir. SATICI tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer başka hiçbir hizmeti kapsamaz.

 

7.7 Hizmetin sunumu esnasında sadece kendi kusuru nedeniyle zarara uğrayan ALICI’nın zararlarının karşılanmasında SATICI’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. ALICI’nın müterafik kusuru varsa SATICI’nın sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.

 

7.8 SATICI’nın İnternet Sitesi üzerinden bilet satışları, o anda geçerli olan organizasyonun mevcudiyetiyle sınırlıdır. SATICI, o an için aslında kontenjan mevcut olmasa da İnternet Sitesi üzerinde halen satılmaya hazır biletlerin mevcut gözükmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 

 

Madde 8- HİZMETİN SUNUMUNUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

 

8.1 SATICI; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde ALICI’ya hizmet sunmayı reddedebilir:

  • ALICI’nın davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
  • Rahatsızlığa ve diğer katılımcıların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
  • ALICI’nın, SATICI’nın talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

 

8.2 Hizmetin sunulacağı yere girişine izin verilmeyecek veya hizmetin sunulduğu yerden kolluk vasıtasıyla çıkartılması istenen ALICI’lara, SATICI tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

 

 

Madde 9 – İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 

9.1 İşbu sözleşme konusu İnternet Sitesi’nin her hakkı ve tasarruf yetkisi WONDERCATS GIDA VE ORGANİZASYON A.Ş. ’e (Bundan sonra “Wondercats” olarak anılacaktır) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. Wondercats, sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.

 

9.2 Mesafeli Satış Sözleşmesi, İnternet Sitesi Kullanım ve Gizlilik İnternet Sitesi’nde yayınlanmaktadır.

 

9.3 İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Wondercats link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

 

Madde 10 – GİZLİLİK

 

10.1 Wondercats’e iletilen kişisel bilgiler, İnternet Sitesi’nde yayınlanan “İnternet Sitesi Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi”nde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

 

10.2 Wondercats, kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü kişisel bilgiyi güvenlik ve gizlilik önlemlerine bağlı kalarak koruyacaktır. İnternet sitesi, gizlilik konusunda yeterince korunduğu varsayılan ve belirli standartlarda faaliyet gösteren sitelere bağlantılar içermektedir. Fakat bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Wondercats’in herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

 

10.3 ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden Wondercats ile paylaştığı tüm bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile Wondercats’in yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar ve de özellikle internet üzerinden ödeme sistemi sağlayan 3. kişiler için de kullanılmasını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.

 

10.4 İnternet Sitesi üzerinden satın alınacak biletlerde ALICI’lar kredi kartı/banka kartı numaralarını ve son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi bilgilerini her ne kadar Wondercats’e ait İnternet Sitesi üzerinden paylaşsalar da, işbu bilgiler Wondercats’in anlaştığı internet üzerinden ödeme araçları hizmeti sağlayıcısı olan  bir 3. Kişi tarafından alınacak ve saklanacaktır.

 

10.5 İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin satın alınabilmesi için ALICI’ya ait ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istenmiş olan ürün ya da hizmete göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. SATICI’ya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, ALICI’ya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir.

 

10.6 ALICI, kendisine ait bilgilerin; İnternet Sitesi üzerinden sunulacak hizmetlere ilişkin rezervasyon ve bilet satışın işleme konulması ve ALICI hesabının yönetilmesi, hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması, işlemlerle ilgili istatistiklerin tutulması, ALICI ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin oluşturulması, kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.7 ALICI’nın, SATICI’nın kendisinin ve/veya İnternet Sitesi üzerinden ödeme yaptığı sırada internet üzerinden ödeme sistemleri sunan çözüm ortağının bilgi gönderiminde bulunulan formları iletimi esnasında korumak amacıyla kullandığı SSL teknolojisinden ve SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmesi için, tarayıcısının SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. ALICI tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince SATICI tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme İnternet Sitesi’nde “İnternet Sitesi Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi” altında bildirilecektir.

 

10.8 ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, kredi kartı/banka kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, 3. kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Madde 11- YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

 

11.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Madde 12 – DEĞİŞİKLİK

 

12.1 SATICI, gerekli gördüğünde işbu sözleşme hükümlerinin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

 

 

Madde 13 – HÜKÜM

 

13.1 Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 13 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.